Kviečiame susipažinti:

– Jungtinių Tautų antikorupcinės aplinkos kūrimo vadovu spausti čia

– Europos Komisijos parengtu praktinės pagalbos įrankiu, skirtu viešojo administravimo kokybei užtikrinti spausti čia

– Korupcijos atpažinimo versle įrankiu spausti čia

– Antikorupciniu standartu LST ISO 37001:2017 (Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės) spausti čia

Informacija ruošiama

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

  • kyšininkavimas; tarpininko kyšininkavimas; papirkimas; piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas; piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais; dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas; sukčiavimas; turto pasisavinimas ar iššvaistymas; tarnybos paslapties atskleidimas; komercinės paslapties atskleidimas; neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas; nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas; kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą; kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Teisinė atsakomybė

Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevencija

Tarptautiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Mano vyriausybė (lrv.lt)
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba STT
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – VTEK – vtek.lt
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (fntt.lt)

Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

Kitos nuorodos

Atikorupcijos atmintinė

– Kauno technikos profesinio mokymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas spausti čia
– Pareigybių sąrašas, dėl kurių priimant į pareigas teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį spausti čia
– Vyriausios tarnybinės etikos komisijos rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimų apribojimų spausti čia
– Vidinių kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bei informaciją pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašo spausti čia
– Informacija apie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos korupcijos prevenciją spausti čia

– Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas spausti čia

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – korupcijos prevencijos priemonė skirta įstaigos rizikingoms veiklos sritims nustatyti ir pastebėti galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius.

Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas, nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, atitinkamoje Centro veiklos srityje ar srityse.

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo Kauno technikos profesinio mokymo centre mažos vertės viešųjų pirkimų srityje

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Pateikti pranešimą apie pažeidimą užpildžius pranešimo formą, galite:

  • Vidiniu pranešimų teikimo pasitikėjimo kanalu, el.p. korupcija@kautech.lt
  • Raštu pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus pas atsakingą subjektą adresu, V.Krėvės pr. 114, LT-50315.
  • Paštu informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu V.Krėvės pr. 11, LT-50315, su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; kitų pažeidimų.

 

Pranešimus pateikusiems asmenims taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

  • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas; asmens konfidencialumo užtikrinimas; draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą; teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; teisė gauti kompensaciją; nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; atleidimas nuo atsakomybės.

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (e-tar.lt)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo  1133 Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (e-tar.lt)

Pranešimus apie pažeidimus Kauno technikos profesinio mokymo centre (toliau – Centras) gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys susiję su Centru kitais sutartiniais santykiais.

PRANEŠTI APIE PAŽEIDIMUS GALITE jei Centre:
– galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika;
– administracinis nusižengimas;
– tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas;
– šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas;
– ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su šia įstaiga.

Pranešimo apie pažeidimą nagrinėjimo Centre schema.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus vidiniu pasitikėjimo kanalu numatytos pagrindinės apsaugos priemonės:

  • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
  • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
  • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas:
1) jei to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) jei asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

1. Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymas spausti čia
2. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės spausti čia
3. Kauno TPMC direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. Nr. 01-29 įsakymas „Dėl privačių interesų deklaravimo“ spausti čia

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės mažos vertės viešųjų pirkimų srityje (spausti čia)