I-II (9-10) gimnazijos klasėje mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus vykdomas ikiprofesinis mokymas.

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Norint tęsti mokslus Kauno technologijų mokymo centre mokiniai gali pasirinkti vieną iš rengiamų profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV (11-12) gimnazijos klasėse arba rinktis kitą mokymo(-si) įstaigą.

Ugdymą organizuojančios tvarkos

Informacija apie brandos egzaminus

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas