Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA101-077633
Projekto pavadinimas Padedu sau – padedu tau
Programa „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumas
Projekto pradžia 2020-09-01
Projekto pabaiga 2021-11-30
Projekto vykdytojas Kauno technologijų mokymo centras
Projekto dalyviai mobilumai mokymosi tikslais (4 – Ispanijoje, 2 – Italijoje, 2 – Prancūzijoje)
Mobilumo vizitų trukmė 7-14 dienų
Projekto tema Socialinis emocinis ugdymas yra apibrėžiamas kaip procesas per kurį mokiniai ir mokytojai įgyja žinių ir susiformuoja vertybines nuostatas, gebėjimus ir įgūdžius,  padedančius pažinti ir valdyti savo emocijas, jausti ir parodyti rūpestį kitais, kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius, išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti, priimti atsakingus sprendimus (SEU gairės). Kauno technikos profesinio mokymo centre ši sritis yra apibrėžiama kaip viena iš tobulintinų ir būtinų sąlygų siekiant formuoti nuolat tobulėjančią, reflektyviai dirbančią, reflektuojančią pedagoginę ir administracinę bendruomenę bei didinant ugdymo kokybę, prieinamumą, tarptautiškumą ir konkurencingumą. Šio projektu siekiama tobulinti darbuotojų socialines emocines kompetencijas, mokytis ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas, aktyviai įtraukti į ugdymo procesą socialinę atskirtį patiriančius mokinius, kurių skaičius įstaigoje vis didėja bei parengti rekomendacijas apie socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, kurios taptų papildoma priemone įstaigoje siekiant aukščiau paminėtų tikslų.

Projekto dalyviai (12 mokytojų ir/arba administracijos darbuotojų) dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose, kuriuose semsis žinių kaip tobulinti SE kompetencijas (savitvardą, savimonę, atsakingą spendimų priėmimą, pozityvių tarpusavio santykių kūrimą, socialinį sąmoningumą); mokysis ugdyti šias kompetencijas pamokų metu ir taikyti jas savo veikloje bendraujant su mokiniais, susipažins su metodais ir priemonėmis, padedančiomis aktyviai įtraukti visus mokinius į ugdymo procesą, neišskiriant socialinę atskirtį patiriančių mokinių.

Dotacija Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 21.768,00 EUR (Dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur)