Projektas „Kova su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas“

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2018-2019 m.m. projektai
  4. Projektas „Kova su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas“

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA101-060237
Projekto pavadinimas Kova su ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš švietimo sistemos ir mokymo kokybės gerinimas
Programa „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumas
Projekto pradžia 2019-06-01
Projekto pabaiga 2022-05-31
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto dalyviai
  • 8 mobilumai mokymosi tikslais (2 – Graikijoje, 2 – Ispanijoje, 2 – Prancūzijoje, 2 – Slovėnijoje);
  • 2 darbo stebėjimo mobilumai – Prancūzijoje.
Mobilumo vizitų trukmė 7-14 dienų.
Pagrindinės mobilumų temos
  1. Per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių mokinių skaičiaus mažinimas didinant moksleivių mokymosi motyvaciją, sukuriant moksleiviui draugišką aplinką, padedant spręsti psichologines, socialines, finansines problemas, su kuriomis besimokantieji susiduria bei supažindinant juos su galimybėmis, kurias teikia įgytas išsilavinimas ar mokymasis visą gyvenimą bei įgytų bendrųjų ir profesinių kompetencijų pripažinimas/panaudojimas ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose Europos šalyse.
  2. Ugdymo turinio ir proceso kokybės gerinimas – labiau pritaikyti turinį ir procesą skirtingiems mokinių poreikiams, integruoti europinę dimensiją į ugdymo turinį, atnaujinti mokymo turinį, sustiprinti savo kaip ugdytojo vaidmenį ne tik formaliose, bet ir neformaliose aplinkose, kas padėtų mokiniams nepasitraukti iš mokyklos per anksti, kurti patrauklią mokymosi aplinką ne tik jau esantiems, bet ir būsimiems mokiniams, o taip pat norintiems mokytis migrantams.
  3. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo, noro mokytis visą gyvenimą ir tobulinti savo kompetencijas, pažinti kitas kultūras, inicijuoti veiklas su kitomis šalimis skatinimas – tai ne tik suteiktų mokytojams galimybę tobulintis savo dalyko, metodinėje ar bendrojoje srityse, pagerinti užsienio kalbos žinias, užmegzti naujus ryšius, bet ir sukurti saugią, sveiką, patrauklią tarptautinę aplinką mokykloje, kuri labiau domintų per anksti iškrentančius mokinius, parodytų jiems ES ar tarptautinio bendradarbiavimo teikiamas galimybes.
Dotacija Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 24.568,00 EUR (Dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur)