Projekto Nr. 2018-1-LV01-KA202-047004-P6
Projekto pavadinimas Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje
Programa „Erasmus+“ KA2 programa bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais
Projekto pradžia 2018-09-01
Projekto pabaiga 2020-11-30
Projekto vykdytojas VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS – Latvija
Projekto partneriai
Projekto tikslai Tobulinti profesinių mokyklų profesijos mokytojų / tutorių įgūdžius, kad jie galėtų naudotis individualiu požiūriu ir kurti bei įgyvendinti individualius mokymosi planus su savo stažuotojais darbo vietose;

Perimti, skleisti, dalintis gerąja patirtimi tarp Lietuvos, Latvijos ir Suomijos profesijos mokytojų / tutorių rengiant, pritaikant ir naudojant individualų mokymosi planą (IMP) ir individualų požiūrį (IP) mokantis darbo vietoje;

Institucinių partnerysčių ugdymas, padedantis kurti ir įgyvendinti profesinio rengimo besimokančiųjų ir pameistrių internacionalizacijos strategiją;

Profesinio mokymo verslo partnerių kūrimas, kurio tikslas – skatinti visų formų mokymąsi darbo vietoje;

Atitinkamų ir aukštos kokybės įgūdžių ir gebėjimų ugdymas, gebėjimų ir kvalifikacijų skaidrumas ir pripažinimas,  pagrindinių profesinio mokymo kompetencijų ugdymas;

Didinti profesinio rengimo ir mokymo paslaugų kokybę, sukurti grįžtamojo ryšio strategijas, pritaikant mokymą remiantis rezultatais, išbandant stebėjimo priemones kaip kokybės užtikrinimo sistemos dalį, atitinkančią EQAVET rekomendacijas;

Pristatyti sistemingus profesijos mokytojų, tutorių / mentorių profesinio tobulinimo/si prielaidas, galimybes ir būdus mokykloje ir darbo vietoje.

Planuojami rezultatai
Sudarytos galimybės profesijos mokytojams, įmonių tutoriams/ mentoriams ir pameistriams sukurti bei praktiškai pritaikyti individualius profesinio mokymo pameistrystės forma planus. Ir plėtoti Individualizuotą požiūrį į mokymą darbo vietoje.

Dėl vis didėjančio poreikio mokytis darbo vietoje, siekiant užtikrinti šio mokymo kokybę, bus siekiama didinti bendradarbiavimo galimybes tarp profesinio mokymo institucijų ir darbdavių bei nuolat tobulinti profesinio mokymo mokytojų, tutorių/mentorių kompetencijas, supažindinant juos su mokymo(-si) darbo vietoje metodais. Tai leistų užtikrinti profesinėse mokyklose besimokančiųjų bendrąsias kompetencijas. Vienas iš būdų, kaip tai pasiekti – sukurti ir praktiškai įgyvendinti individualius profesinio mokymo pameistrystės forma mokymo(-si) planus (IMP) ir individualų požiūrį (IP) į mokymąsi darbo vietoje (pameistrystę), kurių įgyvendinimas šiuo metu yra sudėtingas. Egzistuojančiuose norminiuose dokumentuose nėra aiškių individualaus požiūrio ir IMP gairių, taip pat egzistuojantys individualaus mokymosi plano pavyzdžiai neužtikrina kompetencijų pagrįstumo. Šiuo metu yra galimybės plėtoti sisteminį individualų požiūrį ir jo naudojimą, didinti informuotumą ir rengti mokymus IP ir IMP tematika, kurie Baltijos šalyse būtų naudojami reguliariai ir efektyviai.

Dotacija Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 224747.00 Eur, iš jų Kauno technikos profesinio mokymo centrui  30357.00 Eur.
Projekto vykdymas Kauno technikos profesinio mokymo centras nuo šių metų rugsėjo 1 d. partnerio teisėmis dalyvauja 2 metų projekte” Individualizuotas požiūris į mokymąsi darbo vietoje“ (angl. „Individual Approach and Individual Learning Plan in WBL: Training for WBL Tutors“ – ILP4WBL) pagal „Erasmus+“ KA2 programą – bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Projektas skirtas profesijos mokytojams, įmonių tutoriams, pameistriams, besimokantiems tiek mokymo institucijoje, tiek įmonėse.

Spalio 15-16 dienomis Rygoje (Latvijoje) vyko pirmasis tarptautinis projektinis susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Valsts Izglitibas Satura Centrs – Latvijos,  Lansirannikon Koulutus OY (WINNOVA)- Suomijos, Ogres technikums – Latvijos, Baltic Bright, Sabiedriba ar Ierobezotu Atbildibu – Latvijos, Espoon  Seudun Koulutuskuntayhtyma Omnia– Suomijos ir du partneriai iš Lietuvos – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno technikos profesinio mokymo centro. Susitikimo metu visos institucijos pristatėme savo veiklas ir pasiekimus pameistrystės srityje, numatėme artimiausius tikslus ir  veiklas iki sekančio projektinio susitikimo, kuris vyks Kaune 2019 metų balandžio 3-4 dienomis.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Jame atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.