Kauno technologijų mokymo centro skelbimas dėl atrankos į tarybos narius (paskelbta 2022-09-13)

  1. Pradžia
  2. Skelbimai
  3. Kauno technologijų mokymo centro skelbimas dėl atrankos į tarybos narius (paskelbta 2022-09-13)

Kauno technologijų mokymo centro skelbimas dėl atrankos į tarybos narius (paskelbta 2022-09-13)

Galioja iki : 2022-10-04

Kauno technologijų mokymo centras (toliau – Centras) skelbia socialinių partnerių atstovų į Centro tarybą atranką.
Vadovaujantis Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1034 „Dėl Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, socialiniams partneriams taikomi šie atrankos kriterijai:
1. turi turėti juridinio asmens statusą;
2. turi veikti nepertraukiamai bent trejus metus;
3. dėl jo neturi būti galiojančio apkaltinamojo teismo nuosprendžio;
4. jam neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;
5. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir ji nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Kandidatams nustatomi šie specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei 1 metų veiklos, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų rengimu, praktiniu mokymu, darbuotojų atranka ir įdarbinimu, asmenų integravimusi į darbo rinką, patirtį.

Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje Centro tarybos nario pareigoms užimti, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje, pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. juridinio asmens statusą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
5. profesinės veiklos aprašymą, patvirtinantį atitiktį 2-ajam specialiajam reikalavimui.
6. socialinio partnerio, kurį atstovauja, skyrimo raštą;
7. nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo priedas).

Dokumentai pateikiami asmeniškai ar registruotu laišku ir priimami: V. Krėvės  pr. 114, 50315 Kaune, 210 kabinete.

Kandidatai gali pateikti dokumentus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo viešo atrankos paskelbimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Originalus skelbimas