Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0012
Projekto pavadinimas Praktinių įgūdžių įgijimas ir tobulinimas
Programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“
Projekto pradžia 2020-10-27
Projekto pabaiga 2021-12-27
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto partneriai
Įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra
Projekto tikslas Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, organizuojant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje.
Projekto santrauka Projekto pareiškėjas kartu su 8 partneriais inicijuoja projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas ir tobulinimas“, skirtą pareiškėjo mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui pameistrystės formą projekto partnerių organizacijose. Projekto metu planuojama, kad pameistrystę atliks:

  • 4 mokiniai, besimokantys pagal Suvirintojo  modulinę profesinio mokymo programą,
  • 5 mokiniai, besimokantys pagal Logisto ekspeditoriaus modulinę profesinio mokymo programą,
  • 5 mokiniai, besimokantys pagal Automobilių elektros įrengimų remontininkas modulinę profesinio mokymo programą,
  • 5 mokiniai, besimokantys pagal Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą,
  • 5 mokiniai, besimokantys pagal Baldžiaus modulinę profesinio mokymo programą,
  • 5 mokiniai, besimokantys pagal Staliaus modulinę profesinio mokymo programą,
  • 10 mokinių, besimokančių pagal Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą.

Projektas skatina praktinių įgūdžių mokantis darbo vietoje įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, glaudesnį švietimo ir verslo bendradarbiavimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį. Projektu prisidedama prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.

Finansavimas Projektui skirtas finansavimas 85 979,43 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 43 ct). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšų.