ĮTRAUKUSIS UGDYMAS. Darbo Roland Gaross vidurinėje profesinėje mokykloje Tulūzoje stebėjimas.

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. ĮTRAUKUSIS UGDYMAS. Darbo Roland Gaross vidurinėje profesinėje mokykloje Tulūzoje stebėjimas.

 

 

 

Įtraukusis ugdymas – tai kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, sietinas su personalizavimu, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galias ir poreikius. Požiūris į įtraukųjį ugdymą sietinas su tuo, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo to, koks jis yra, turi teisę gyventi ir socializuotis bendruomenėje, neužsidarant atskirose grupėse, kur galima rasti panašius į save. Tai formuoja požiūrį į gyvenimą įvairovėje. Šios nuostatos labai svarbios mokykloms, sprendžiančioms įtraukiojo ugdymo problemą. Tai ne tik mokymas, pagalba, bet ir mokyklos pasirengimas socializuoti specialiųjų poreikių vaikus į bendruomenę, Mokinių mokymąsis kartu su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais vaikais suteikia daug vertės: tai ir tų vaikų socializavimosi ir tobulėjimo galimybės, ir kitų mokinių išmokimas būti su vaikais, turinčiais negalią ar sutrikimą, ir tolerancija, išmokimas mylėti, nuoširdumas.

Centre įgyvendinamas programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo – asmenų mobilumas mokymosi tikslais, projektas „Mokykla – visiems“. Šio projekto metu 2022 m. lapkričio 20–26 d. mobilumo vizite Roland Gaross vidurinėje profesinėje mokykloje (Lycee des metiers Roland Gaross) lankėsi Centro mokytojos Gentrūda Česnovienė ir Laima Kijanskaitė, kurios pagilino turimas žinias, domėjosi tarptautine patirtimi, kaip įtraukusis ugdymas paliečia Prancūzijos mokinius (turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių) besimokančius profesinėje mokykloje. Įtraukusis ugdymas čia traktuojamas kaip procesas, kuriame atsižvelgiama į kultūrinę socialinę mokymosi įvairovę: 1) specialieji poreikiai (fiziniai, psichologiniai, emociniai ir kt. sutrikimai), 2) kultūriniai poreikiai (religiniu, nacionalinių pagrindu). Mokykloje sprendžiamos tiek specialiųjų ugdymo poreikių (fizinių, psichologinių) turinčių mokinių problemos, problemos, kylančios kultūriniu pagrindu (yra mokinių, nekalbančių prancūziškai).

Įtraukiojo mokymo pagrindas – mokytojų padėjėjų veiklos. Ypač daug mokytojų padėjėjai dirba profesinio mokymo metu. Išskirtinis dalykas – mokinių savitarpio pagalbos grupė. (AESH). Šioje grupėje renkasi apie 30 mokinių, turinčių mokymosi problemų. Grupei vadovaujanti mokytoja – tai specialistas universalas bendrojo ugdymo klausimais. Toje grupėje mokiniai padaro namų darbus, mokytoja paaiškina, padeda. Taip pat vyksta ir mokinių savitarpio pagalba. Į tą grupę galima ateiti ir pamokos metu, jei mokinys jaučia, kad mokomosios medžiagos pamokos metu jis nesupranta.

Vizito metu analizavome įtraukiojo ugdymo pamokų ir praktinių užsiėmimų metu planavimo ypatumus, veiklų įgyvendinimo metodikas. Labai svarbus buvo praktinės veiklos stebėjimas: kaip mokytojas ir mokytojo padėjėjas dirba vienu metu, kaip derinamos jų veiklos. Aptarėme, kaip identifikuojama mokinių pažanga.

Stebint, analizuojant kitų šalių patirtis itin svarbus kultūrinis kontekstas, bendravimo ypatumai, šalies kultūrinis identitetas.

               Gentrūda Česnovienė, Laima Kijanskaitė, Kauno technologijų mokymo centras.