Ispanijoje ne per bangas šokinėti, o įtraukųjį ugdymą tyrinėti

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Ispanijoje ne per bangas šokinėti, o įtraukųjį ugdymą tyrinėti

Šiuolaikinėje demokratiškoje visuomenėje savirealizacijos formos pasireiškia įvairiais aspektais. Kiekvienas žmogus, kad ir koks jis būtų: vyras ar moteris, aukštas ar žemas, pasiturintis ar vargšas, su antsvoriu ar be jo, turintis negalią ar ne – yra vertybė. Nuo šio supratimo ir prasideda įtraukusis ugdymas. Nuo supratimo, kad nepriklausomai nuo to, kokie mes esame, visi turime teisę gyventi kartu, neužsidaryti savo vidinėse grupėse, bendruomenėse, kuriose galime rasti tik panašius į save. Įtraukusis ugdymas – tai ir vertybė, ir iššūkis.

                 Kauno technologijų mokymo centro administracijos komanda jau kuris laikas siekia kryptingai keisti bendruomenės nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo, stiprinant požiūrį, kad kiekvieno asmens skirtybės yra ne problema, o privalumas, kurį verta traktuoti kaip mokymosi ir tobulėjimo išteklių. Įgyvendinant Centre išsikeltus tikslus, siekiama ne tik to, kad įtraukusis ugdymas būtų traktuojamas kaip nuolat besikeičiantis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos, bet taip pat skatinama įtraukiojo ugdymo principus diegti kasdienėje įstaigos bendruomenėje ugdymo(si) veikloje, šalinti kokybiško ugdymo(si) kliūtis ir kiekvienam mokiniui užtikrinti galimybę patirti ugdymosi / mokymosi džiaugsmą. Visa tai – nemenkas iššūkis tiek įstaigos vadovui ar administracijai, tiek ir mokytojams ar kitiems specialistams.

                 Siekiant įveikti kokybiško įtraukaus ugdymo iššūkius, Centre įgyvendinamas programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo – asmenų mobilumas mokymosi tikslais, projektas „Mokykla – visiems“. Šio projekto metu 2022 m. lapkričio 6–12 d. į mobilumo vizitą San Viator mokykloje, Ispanijoje, vyko mūsų Centro darbuotojai: Rita Jakštienė, Tomas Paulius, Laura Kižė ir Asta Linkutė. Darbuotojai buvo suskirstyti į dvi grupes, iš kurių vieni stebėjo praktinius užsiėmimus, o kiti teorines pamokas. Dalyvavimas šiame projekte mobilumo dalyviams neįkainuojama patirtis, nes įtraukusis ugdymas minėtoje mokykloje viena iš prioritetinių sričių; įtraukiojo ugdymo principai atsispindi mokyklos vertybėse, nuostatose, taisyklėse, jais grindžiama kasdienė įstaigos veikla.

                 Vizito metu Centro darbuotojams buvo sudarytos sąlygos susipažinti su mokyklos sisteminiu ir vertybiniu požiūriu į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo prielaidas, stebėti ir kartu su priimančios įstaigos mokytojais aptarti pačius įvairiausius įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo aspektus. Praktikos užsiėmimuose buvo stebima kaip įveiklinami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, stebėta, kaip užtikrinamas sklandus įtraukties įgyvendinimas mokykloje. Šiems procesams užtikrinti minėtoje mokykloje skiriamas papildomas švietimo pagalbos specialistas, kuris talkina mokytojui ir mokiniams pamokų metu. Kai kuriose pamokose padeda ir kiti specialistai, mokinio padėjėjai. Stebėtas procesas kaip siekiama rasti balansą tarp individualios ir komandinės klasės veiklos, kaip dirba specialistų komanda siekdama, kad vienu metu klasėje, kurioje ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, mokiniai nutrukdytų vieni kitiems, galėtų mokytis visi kartu ar grupelėse. 

                 Teorinių pamokų metu stebėtas metodologinis lankstumas, komandinio pedagoginio darbo rezultatai, analizuota ugdymo turinio integracijos atitiktis, susipažinta su pasikeitimų ir individualizacijos vertinimu, analizuoti metodiniai leidiniai skirti tėvams, auginantiems tam tikrų sutrikimų turinčius vaikus bei mokytojams, kurie padeda labiau suprasti ir ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Pasidalijus įgytomis patirtimis tarp grupių, pastebėta, kad mokiniams mokymasis kartu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais suteikia daug vertės, nes šie vaikai nuoširdesni, atviresni, natūraliai daugiau kuo džiaugiasi.

Vizito metu centro komanda ne tik stebėjo veiklas mokykloje, bet dalyvavo ir kultūrinėse veiklose, aplankė Bilbao uostamiestį Baskijoje, kurį supa aukštos kalvos, modernaus ir šiuolaikinio meno „Guggenheim“ muziejų, garsų visame pasaulyje, gėrėjosi miesto simboliu gėlių skulptūra – šuniuku bei viso miesto architektūra.

Šio projekto ir stebėjimo mobilumo vizito dėka mūsų Centro komanda išgirdo ir pamatė daug naudingos informacijos praversiančios praktikoje. Sukauptos informacijos, praplėstos įtraukties  svarbos įsisąmoninimo dėka ir toliau bus siekiama plėtoti įgytas ir patobulintas kompetencijas, siekiant darnos, taikos, sugyvenimo ir gerovės kiekvienam žmogui.